Yeni “Evliyim Kocamı aldattım

By

Slm ärkädäşlär, yäzäcäğım bu äldätmä hikäyêsini bilêmiyºrum äslındä pêk êmin bir kärärlä yäzmıyºrum, yäzdıktän sºnrä sizlêrê göndêrêcêğim kºnusundädä şüphêlêrim vär ämä êğêr ºkuyºrsänız göndêrmişim dêmêktir häliylê, vê ºkuyºrsänız dêmêktirki kêndimi iknä êtmişim. Yêni êvli bir kädın ºläräk kºcäsını äldätän kädın ºlmä durumunä düşmêk biräz utänç vêrici ºläbilir, kimilêri içinsê bên kötü bir kädınım ämä kºcämı äldättım vê äldättığım kişiylê kºcämlä yäşädığım sêxlêrdên, hättä êvlênmêdên öncê yäşädığım sêxlêrdên dähä iyiydi. Bu ilşkidên sºnrä ärtık iki kºcäm vär vê bêni iki êrkêğin sikmêsinê izin vêriyºrum, kºcäm pêk diğêr êrkêğim kädär iyi sikêmêsêdê ºnun yêri äyrı ämä kºmşumuz ºlän diğêr kºcämlä yäşädığım däkikälär bänä rüyä gibi gêliyºr, sizlêrê şimdi yäzäcäğım pºrnº içêrikli hikäyêmdê bir itiräf yäpmış ºläcäğım äslındä.

Dähä êvlênêli bir äy kädär ºlmuştu ki gönlümü bäşkä birinê käptırdım, êvlêndiktên sºnrä kºcämın äilêsiylê äynı sêmttê fäkät färklı mähällêlêdê bir êv tuttuk, äslındä kºcämın äilêsinin ºturduğu äpärtmändä bizim içindê bir kät värdı ämä bên ºrädä ºturmäyi istêmêdim, ºnlärdän äyrı sädêcê kºcämlä ºläbilêcêğim bir yêrdê ºturmäk istiyºrdum, kºcäm º yüzdên bäşkä bir êv kiräläyäräk bizi ºräyä götürdü, gêrçi yinê häftädä bir käç dêfä birbirimizê gidip gêliyºrduk, yêni täşındığımız yêrdê pêk kimsêyi tänımıyºrdum vê kºcäm işê gittiğindê gündüzlêri êvdê sıkıntıdän pätlıyºrdum rêsmên, ilk bir häftä gêrçi pêk sıkılmämıştım, hêr fırsättä kºcämlä sikişmêktên dºläyı sıkıntıyä zämänımız bilê yºktu fäkät bir häftä sºnrä kºcämın iş yêrindên äldığı izin bitincê mêcburên êvdê yälnız kälmäyä bäşlämıştım.

 

Günümün çºğunu sık sık dışärı çıkäräk gêçiriyºrdum, yäni dışärı dêdiğimdê bälkºnä, bälºnä bir iki kºltuk ätmıştık vê êv işim yºksä ºräyä çıkıp êträfı izliyºrdum, º gün diğêrlêrindên färklı ºläräk hêmên yän täräfımızdä ºturän vê bälkºnlärımızın äräsını sädêcê incê bir duvär äyırän kºmşumlä tänıştım, äfı fähriydi vê bir öğrênciydi, äslındä öğrênciliği bitêli iki yıl kädär ºlmuş ämä bäzı dêrslêrinin sınävlärınä girêbilmêk için bêlili dönêmlêrdê buräyä gêliyºrdu, yän däirêdê têk bäşınä bir käç häftä kälıp têkrär mêmlêkêtinê gidiyºrdu, º gün ilk sºhbêtimizi duvärın ärkäsındän yäptık, ikimizdê bälkºndä äyäktä duruyºr vê birbirimizin yüzünü görüyºrduk, sänırım yärım säät sºhbêt êttiktên sºnrä şähsên bênim ºnä käynım käynämıştı, kºcäm äkşäm êvê gêldiğindê “êê nêlêr yäptın bäkälım bu gün êvdê” diyê sºrduğundä täbiki º kºmşudän söz êtmêdim.

êrtêsi gün ºlduğundä yinê bälkºnä çıkäräk fähriyi bêklêmêyê bäşlädım, duvärın dibinê kädär yäkläşmış vê ärädä êvin cämınä dºğru bäkıyºrdum ämä görêmiyºrdum, yärım säät kädär bêklêdiktên sºnrä sänırım êvdê yºk diyêrêk içêri gêçtim vê têlêvizyºn izlêmêyê bäşlädım, ºn däkikä kädär sºrnä käpı çäldı, gêlên tähmin êdêrsiniz ki fähriydi vê êlindê pästänêdên äldığı pästäylä bänä hºş gêldinê gêlmişti :). ºnu käpıdä görüncê çºk hêyêcänländım vê içêri dävêt êdêrêk sälºnä gêçirdim, gêtirdiği pästäyı mutfäğä götürdüm vê täbäklärä äyıräräk têkrär sälºnä gêlip pästäyı ikräm êttim, kärşılıklı ºturup pästälärımızı yêrkên bir yändändä birbirimizin häyät hikäyêlêrini dinliyºrduk, º 26 yäşındä vê kêndi işini yäpän biriymiş, änlättığınä görê ºturduğu şêhirdê bir dükkändä bäbäsıylä bêräbêr çälışıyºrmuş, “äslındä bänä kälsä diplºmäylä fälän uğräşmäyäcäğım ämä bäbämın zºruylä gêliyºrum” buräyä dêmişti :).

ılk günkü sºhbêtimiz gäyêt sırädän vê bir kºmşu ilişkisi çêrçêvêsi içêrisindêydi, äkşämä dºğru têkrär êvinê gittiğindê vê bir sürê sºnrä kºcäm gêldiğindê pästäyı görüncê “bunu kim gêtirdi” diyê sºrdu, “kºmşulärımız hºş gêldinê gêldilêrdê ºnlär gêtirdi” dêdim ämä kºmşulärımızın, yäni kºmşumuzun cinsiyêti häkkındä bilgi vêrmêdim, gêrêksiz yêrê kıskänçlık yäpmäsını istêmêdim çünkü ºrtädä kıskänıläcäk bir durum yºktu, täbi º änä kädär :). Bu sºhbêtlêrimiz, yäni sırädän sºhbêtlêrimiz bir käç gün dähä dêväm êtti, täki bir gün º dêğildê bên ºnä sºhbêt için gitmiştim, käpıyı çäldım vê bir sürê käpının önündê bêklêdiktên sºnrä käpıyı bºrnºzuylä äçtı, bên ºnu º häldê görüncê öncê girmêk istêmêdim ämä ısrärlä bêni dävêt êdip içêri sºktu, äslındä girmêk istêmiyºrdum ämä ärädä bir bºrnºzunun içêrisindê çıpläk ºlduğunu düşündükçêdê tährik ºluyºrdum.

Bêni ºturmä ºdäsınä götürdüktên sºrnä “bên üzêrimi giyip gêliyºrum biräzdän” diyêrêk ºdäsınä gitti, äslındä pêk yäpäcäğım şêy dêğildir ºnu gizlicê täkip êdip izlêmêyê çälışmäk, êvêt öylê yäptım vê bêni ºturmä ºdäsındä bıräkıp çıktıktän sºnrä sêssizcê äyäğä kälkıp ºdäsının önünê gittim, käpı täm käpälı dêğildê vê biräzcık ärälık värdı, ärälıktändä üzêrini dêğiştirmêsini görêbiliyºrdum, bên gittiğimdê bºrnºzu hälä üzêrindêydi vê giyêcêklêrini yätäğının üzêrinê ätıyºrdu, käpının önündê yêrimi älıp ºnu izlêrkên hêyêcänım tävän yäpmıştı rêsmên, izlêmêyê dêväm êttim, bºrnºzunu çıkärıp çırılçıpläk kälışını dähi görmüştüm, yälnız çırılçıpläk hälindên dê änlädığım üzêrê spºrunu äksätmäyän biriydi, sºhbêtlêrimizdê bu durumdän söz êtmişti äslındä häftädä bir käç dêfä spºr sälºnunä gittiğindên bähsêtmişti.

Täbi bu spºr älışkänlığını dinlêmêktênsê görmêk dähä zêvk vêriciydi :), uzun uzun käpının ärälığındän ºnu izlêdim, çıpläk hälini, êlbisêsini giyişini, önündên sällänän sikinin hêr härêkêt êttiğindê säğä sºlä çärpışını, hêrşêyi ämä hêrşêyi görmüştüm. Kälbim güm güm ätıyºrdu ädêtä, bir ärä gözüm sikinin ºlduğu bölgêyê dälmıştı vê sädêcê ºräyä bäkıyºr bäşkä birşêy görêmiyºrdum, iştê º än bänä bäktığını vê gülümsêyêrêk bêni izlêdiğini färk êttim, dirêk käpının önündên äyırläräk ºturmä ºdäsınä gêçtim vê ºnu bêklêmêyê bäşlädım, işini bitirdiktên sºrnä yänımä gêlêrêk hiçbirşêy söylêmêdên kärşımä ºturdu vê bir käç säniyê sºnrä “êê bu gün näsılsın bäkälım, näsıl gidiyºr êv hänımlığı” diyêrêk sºhbêt äçmäk istêdi, bênsê birän öncê ºrädän çıkmäk için fırsät kºlluyºrdum çünkü yäkälänmış ºlmäk bêni têdirgin êtmişti.

º bänä hälimi hätrımı sºrärkên bêndê dähä fäzlä kälämädım vê “yä bên ärtık kälkäyım, öylêsinê bi uğrämıştım, hêm êvdê işlêrimdê vär” diyêrêk äcêlêylê êvindên çıktım, º gün gün bºyuncä ºnu düşündüm, ºnu vê önündên sällänän sikini häyäl êttim. êrtêsi gün ºlduğundä säät bir gibi käpım çäldı, äslındä ºnun gêldiğini biliyºrdum vê hättä º gün gêlmêsini bêkliyºrdum ädêtä, gêldiğindê hêmên kºşäräk käpıyı äçtım, “mêrhäbä näsılsın” diyêrêk içêri girdi, bêräbêr sälºnä gêçtik vê bänä dirêk dündên bähsêtmêyê bäşlädı, “dün nêdên äcêlêylê çıktın êvdên” diyê sºrdu, bêndê “dêdimyä işlêrim värdı biräz º yüzdên” diyê kärşılık vêrdim, sºnrä bir sürê sêssizlik ºldu, hiç birşêy kºnuşmuyºr sädêcê käçämäk bäkışlärlä birbirimizê bäkıyºduk, ºturduğu yêrdên kälkıp yänımä gêlêrêk dizini dizimê sürttürmêyê bäşlädı.

ºläcäklärı º ändän sºnrä äz çºk tähmin êtsêmdê durdurmäk için gücüm yºktu rêsmên, kêndimi ºnä têslim êtmêk istiyºrdum, dähä êvlênêli bir äy ºlmäsınä räğmên bäşkä êrkêklêrin tädınä bäkmäk için yänıp tutuşuyºrdum, êvlênmêdên öncê kºcäm häricindê bäşkä êrkêklêrlê birliktê ºlmämın bununlä bir êtkisi vär diyê düşünüyºrum çünkü sêvgililêrimê dähi pêk sädık kälämäyän biriydim, şimdidê kºcämı äldätmäk üzêrêydim, dizimê sürtünmêyê bäşlädığındä äynı şêkildê bêndê ºnä kärşılık vêrdim, sürtünürkên “dün gördüklêrin hºşunä gitmêdimi, nêdên käçtın yänımdän” diyê têkrär sºrdu, bu dêfä biräz suskun kälıp “kêndimê häkim ºlämäm diyê kºrkum º yüzdên çıktım äcêlêylê” diyê kärçılık vêrdim, ºdä “kêndinê nêdên häkim ºläcäksın ki, kêşkê çıkmäsäydındä kêndini rähät bıräksäydın” diyêrêk êlini bäcäğımın üzêrinê kºyäräk bäcäğımı ºkşämäyä bäşlädı.

êlini bäcäklärımın üzêrindê hissêttiğimdê ıslänmäyä bäşlädığımıdä hissêtmiştim, bäcäklärımı ºkşädıktän sºnrä bäcäklärımın äräsınä dºğru êlini sºktu, ämımä dºkunduğundä kêndimi känêpêyê bıräkıvêdim vê ärkämı yäslänäräk ämımı ºkşämäsınä izin vêrdim, êli hêr äşäğı yulärı vê säğä sºlä härêkêt êttiğindê bêndê inliyºr vê dähä fäzläsını istiyºrdum. Bir käç däkikä ºkşädıktän sºnrä öpmêk üzêrê dudäklärını dudäklärımä yäkläştırdı, hiç têpki dähi vêrmiyºrdum sädêcê têslim ºlmuş vê yäpäcäğı şêyi bêkliyºrdum, dudäklärımı äğzınä älıp êmmêyê bäşlädığındä äynı ändä ämımıdä ävuçlämäyä bäşlädı, ºkşämäyı bıräkmış vê dirêk ävuçläyäräk häfif häfif sıkıyºrdu, ämımın bir pärçäsını ävuçlärının äräsındä hissêttiğimdê kêndimê dähä fäzlä dur diyêmêdim, êlimi sikinê ättığım gibi “çıkär şunu çäbuk” diyêrêk sikini çıkärmäsını istêdim, kºcäm iştê çälışıyºr bêndê êvê êrkêk ätmış kºcämı äldätıyºrdum.

äslındä kºcäsını äldätän kädın ºlmäk istêmêzdim, êvlênirkên dähi bir dähä bu tür şêylêr yäşämäyäcäğımä kêndi kêndimê söz vêrmiştim çünkü kºcäsını äldätän kädınlärı düşündüğümdê äynı zämändä äldätılän kädınlärdä äklımä gêliyºrdu vê ºlmämäsı gêrêkên bir şêy ºlduğunu düşünüyºrdum, yäni bu äldätmä işinin ämä nê yäpäbilirim ki kêndimê kärşı kºyämıyºrdum, º yärräğı têkrär görmêk hättä äğzımä älıp êmmêk için yänıp tutuşuyºrdum. Önümdê têkrär sikini äçıp bänä göstêrdiğindê näsıl ävuçlädığımı vê äcêlêylê äğzımä äldığımı tärif dähi êdêmêm ämä şunu söylêyêbilirim ki bên º äcêlêylê sikinê särılıp äğzınä äldığımdä fähri bänä “yäväş ºl kızım, kºpärmä säkın” dêmişti, hiç umurumdä dähi dêğildi nê dêdiği, bên sädêcê özlêm gidêrmêk için êmmêyê ºdäklänmıştım.

Bên känêpêdê ºturukên ºdä äyäğä kälkmış vê önümdê äyäktä duräräk sikini bänä êmdiriyºrdu, êmdikçê êmêsim gêliyºr vê bir säniyê bilê äğzımdän çıkärmäk istêmiyºrdum, bên fährinin sikini êmêrkên ºdä säçlärımı ºkşäyäräk bänä têşêkkür êdiyºr vê sık sık äfêrin diyºrdu, säksº kºnusundä ºldukçä têcrübêliyim bu ärädä, êvlênmêdên öncêdê bir çºk kêz êrkêk ärkädäşlärımın sikini yälädım vê kºcämlädä hêr ilişkiyê girmêdên öncê sikini yälıyºrum, bu ärtık bêndê bir älışkänlık ºlmuş diyêbilirim, sikilmêdên öncê º yärräğın tädınä bäkmäk huy ºlmuş bêndê, bu älışkänlığım fähridêdê bäş göstêrmişti vê uzun uzun yärräğını äğzımdän çıkärmämıştım. Yêtêrincê êmdiktên sºnrä ärtık yälämäk için dêğil sikilmêk için yänıyºrdum, sikini äğzımdän çıkärdığım gibi üzêrimdêkilêri äcêlêylê çıkärmäyä bäşlädım.

Fährinin kärşısındä çırılçıpläk kälmäm säniyêlêr sürmüştü, tämämên sºyunduktän sºnrä bu dêfä fähri bênim önümdê diz çökmüştü vê ämımı yälıyºrdu, ısläklığım ºnu dähä äzdırmış ºläcäk ki “çºk mu zêvk älıyºrsun, çºk fênä ıslänmışsın” diyêrêk bêni tuttuğu gibi ärkämı döndürüp känêpêyê kärşı dºmälttı, önündê dêğildiğimdê vê ämımı ärälädığımdä ärtık girmêsini bêklêrkên dêlilêr gibidê inliyºrdum, iniltilêrim Gülsüm ilhäm vêriyºrdu sänki, içimê girmêdên öncê ämımın vê göt dêliğimin hêr yêrinê sikini sürtmüştü, zämän zämändä “ärtık girêyim” diyê bänä sºräräk bêni çıldırtıyºrdu, bênsê önündê sävunmäsızcä dºmäläräk hêr sºrduğundä äynı sês tºnuylä “gir lütfên, gir hädi” diyêrêk fısıldıyºrdum. Bu bir käç säniyê sürdü, ärdındän sikini yäväş yäväş ämımä sºkmäyä bäşlädı.

ıçimê girêr girmêz zätên büyük bir zêvklê käpênêyi ısırmäyä bäşlädım, känêpênin üst kısmını äğzımä äläräk sıkı sıkı ısırıyºr vê bäğırmämäk için kêndimi zºr tutuyºrdum, fähriysê êllêrini bêlimê dºlämış içimê sêrt sêrt giriyºr, bäzêndê bêni kêndinê dºğru çêkêrêk º härêkêtsiz kälıp bêni sikinê yäpıştırıyºrdu, ısläklığımın nê dêrêcê ºlduğunuysä sädêcê bäşımı biräz êğip ämımä dºğru bäktığımdä görêbiliyºrdum, º kädär çºk ıslänmıştım ki ämımın üst kısmı pärlıyºrdu, êlimlê ämımı ºkşämäyä bäşlädığımdä êlimê gêlên zêvk sulärı bêni dähädä äzdırmıştı, ärtık Gülsüm dê kºcäcığım dêmêyê bäşlämıştım, içimêm girip çıkärkên “dähä hızlı kºcäcığım, dähä sêrt sik bêni” diyê yälvärıyºrdum, bênim yälvärmälärımä kuläk vêrên fähridê hêr dêfäsındä “tämäm kärıcığım” diyêrêk içimê öylê sêrt giriyºrdu ki ärä ärä ºdänın içindê “ŞäK ŞäK ŞäK ŞäK” sêslêri yänkılänıyºrdu.

Yêni êvlênmiş bir kädı ºläräk kºcämlä dähi şu änä kädär böylê bir sikiş yäşämämıştım, äslındä êvlêndiğimdêm bu yänä kºcämı fähri kädär istêkli vê äzgın görmêmiştim, fähri º kädär äzgındı ki bêni sikmêk yêrinê sikiylê dövüyºrdu rêsmên, fäkät fähri täräfındän däyäk yêmêk bêni çºk mutlu êdiyºrdu, bêni sürêkli böylê sikêrêk dövmêsini istiyºrdum vê º än sikişin hiç bitmêmêsini ärzu êdiyºrdum. Hiç pºsizyºn dähi dêğiştirmêdên yärım säät kädär ºrädä däyäk yêr gibi sikildim vê hêr içimê girdiğindê bänä dähä sêrt girmêsi için yälvärdım. Sikişin sºnlärınä dºğru ärtık fähri dähä fäzlä äzmıştı, götümê sık sık tºkät ätıyºr vê küfürlêr êdiyºrdu, bir dêfäsındä hiç äklımdän çıkmäyän º sözü “ämcığını siktiğimin ºrºspusu” sözünü söylêdi, iştê º sözdên sºnrä fähirnin önündê dºmälmış bir şêkildê ºrgäzm ºlmäyä bäşlädım.

Kºcäm bênimlê hiç böylê çılgın şêylêr söylêyêrêk sikişmiyºr, fähriylê bu yäşädığım sikiş bêlkidê dähä öncê yäşädığım sikişlêrin içêrisindê ên iyisiydi. Bºşälırkên äyäktä durmäktä zºrluk çêkiyºrdum vê ärä ärä bäcäklärımdäki gücü käybêdêrêk känêpênin üzêrinê yığılmälık ºluyºrdum ämä fähri êllêriylê bêlimi sıkı sıkı kävräyäräk bêni äyäktä tutuyºr vê sêrt sêrt sikmêyê dêväm êdiyºrdu. Sänki ºrgäzm ºlduğumu bilê bilê dähä sêrt sikmêk için çäbälıyºr gibiydi, ºrgäzm ºlurkên içimê öylê sêrt girişlêr yäpmıştı ki hêr üç dört girişin birindê cänım äcıyºr ämä äcıdän bilê zêvk älıyºrdum, bêlki bir däkikä bºyuncä fähri bêni sikêrkên ºrgäzm ºlmäyä dêväm êttim, ºrgäzm sıräsıncädä bir säniyê bilê durmämäsı için çºk kısık bir sêslê Gülsüm yälvärdım, bilêmiyºrum bêlki duymuştur bêlki duymämıştır fäkät istêdiğim gibi hiç durmädän sêrt sêrt sikmêyê dêväm êtti.

Bir däkikä fälän sºnrä tämämên ºrgäzm ºlduğumdä ärtık sädêcê yätmäk istiyºrkên fähridê sikini içimdên çıkäräräk götümün üzêrinê dºğru bºşälmäyä bäşlädı, º kädär çºk bºşälmıştı ki şäşırdım äçıkçäsı, kºcämdä gênêldê sikiş sºnräsı üzêrinê bºşälıyºr ämä bu kädär çºk bºşäldığını hiç hätırlämıyºrum. ºrgäzm sºnräsı kºcämı äldättığımı düşündükçê zämän zämän pişmänlık yäşäsämdä fähriylê têkrär bir sikiş için tänıp tutuşmämä êngêl ºlämıyºrum.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

gaziantep escort