Temizlikçi Dul Kadını Evimde

By

Merhabalar.. Hikayexyz.com bu site çok hoşuma gitti nedende kendim gibi yaşadığım hikayeleri burada buluyorum yönetime teşekkür ederim.Evet arkiler. Benim iş yerine yeni bir eleman bayan aldık. Temizlikçi olarak ama kadın size nasil söyleyim. Türkiye de nadir bulunabilecek bir bayan. Hemde dul . Hikayemi yazarken bile sikim taş gibi oldu.. Şuan buralarda yok ama en yakın zamanda gelecek sikim ona hasret hayata küstü resmen onsuz olamıyor..

masturbasyon yapan kiz

 

1s yer1nde b1r dulla 1l1sk1ye g1receg1makl1ma gelmezd1.tem1zl1kc1lerden b1r1 1sten ayr1lm1st1..gazetedek1 1lan1 goren b1r bayan 1s 1c1n geld1 ne olduysa onun 1se almamla oldu..1se al1rken bana es1n1 kaybett1g1n1 b1r cocugu oldugunu .buarada 33 yas1nda(beyaz tenl1 sar1s1n ,1r1 goguslu,kalcalar1 b1r 1c1m su,dudaklar1 dolgun..k1sacas1 sex ab1des1 g1b1yd1.ad1 em1ne) oldugunuda ogrend1m.1lk oncele r1 ben1m ona kars1 herhang1 b1r 1lg1m olmam1st1.tak1 ona ben1m ev1de tem1zlem1s1n dem1st1m oda kabuletm1t1.hafta 1c1 1syer1ne gel1yor.hafta sonuda ben1m bekar ev1n1 tem1zl1yordu.1lk haftalarda herhang1 b1rsey yotu ama sonrak1 haftalarda bana tav1rlar1n1 b1rak1n bak1slar1 b1le deg1sm1st1.ayn1 zamanda g1y1m1 dar ,vucut hatlar1n1 ortaya c1karan elb1selerd1..tab1 bende bunlardan etk1len1yordum ama b1r yes1l 1s1k bekl1yordum .ama onu becermey1kafay1 koymustum evde tem1zl1k yaparken oyle doml1york1 gogusler1n1 s1kt1r1yor duk1 gel ben1 ye..d1yordu sank1,,,b1rgun o tem1zl1k yaparken bende banyoya g1rm1st1m.cunku bosalmam laz1md1 onun evde verd1g1 fr1k1klere dayanacak gucum kalmam1st1..kap1 ac1k unutmusum onun da ben1 kap1n1n kenar1ndan 1zled1g1n1 farkett1m..dusun cam1nda yans1yordu b1r an donup ona sald1racakt1m ama o farkett1 ve m1saf1r odas1na dogru yoneld1 bende arkas1ndan sess1zce tak1p ett1m…b1r an onun kanepen1n arkas1ndan b1rsey al1rken gordum .domalm1s beyaz k1lotundan am1 nerdeyse tasacak kadart s1sk1nd1 bende arkas1nda kafam1 eteg1n1n 1c1ne soktum bald1rlar1ndan poposuna dogru yalamaya baslad1m.o 1se kurtulmaya cal1sma numaras1 yap1yor ..yapmay1n fat1h bey d1yordu.ama ben am1n1 yalamaya baslad1ktan sonra kend1n1 sald1…bu defa em1ne :cok guzel yap1yorsun bu masaj1 yukar1lara da c1k demezm1.ben 1y1ceheyecanland1m.cesaret1m1 toplay1p bluzunun aras1ndan asag1ya dogru eller1m1 kayd1rd1m. memler1 eller1mdeyd1

art1k.okadar d1k ve sertt1 k1 ellr1mle yogurmaya baslad1m.em1nen1n hosuna g1tt1. har1kaaa cok guzel ez memeler1m1 d1ye 1nlemeye baslad1.hem memeler1n1 oksuyor hemde asag1dan yukar1 dogru c1k1p dudaklar1na yap1s1p dudaklar1n1 em1yorum.b1r muddet sonra kalkmadan bana dogru dondu ve had1 agz1ma ver d1yerek s1k1m1 yuvas1ndan c1kartt1.s1k1m coktan kalkm1s tas g1b1 olmustu.buyuk b1r 1stahla agz1na ald1 ve emmeye baslad1.sank1 dondurma yal1yormus g1b1 yal1yordu.kokune kadar al1yordu.bende saclar1ndan tutarak agz1na sokup c1kart1yor agz1n1 s1k1yordum.cok 1y1 sakso cal1yordu.sonra ayaga kalkt1 ve eteg1n1 tek hareketle yere 1nd1rd1. arkas1n1 donerek one dogru eg1ld1.onumde domald1.kalcalar1 gozumun onunde karpuz g1b1yd1..muhtesem b1r goruntuydu dunyan1n 8.har1kas1yd1. zevke gelm1st1,herhal1nden bell1yd1.bana had1 becer ben1 art1k dayanam1yorum ded1.5 senel1k yarak hasret1m1 b1t1r d1yordu..bende alet1m1 dunya har1kas1n1n etraf1nda sole b1r tur att1ktan sonra 1cer1ye yavasca g1rd1m.1cerde b1r haz1ne vard1 sank1 ben1 zevk1n doruklar1na c1karan.bu zevk1n tad1n1 c1karmaya baslam1st1m b1le. bel1n1 s1k1ca kavram1s g1d1p gel1yorum.once yavas yavas sonra h1zlanarak.o zevkten kucuk 1nlemeler c1kart1rken ben zevke gel1yordum buluzunu tamamen c1kard1m.o 1r1 memeler1 ozgurlune kavusturdum.ellr1mle tas g1b1 memler1 oksuyor hamur g1b1 yoguruyor b1r yandanda atesl1 dulu kend1me cek1p dudaklar1na as1l1yordum.bu arada becermeye devam ed1yordum. sonra b1r ara 1k1 el1mle bel1n1 tutarken memeler1n1n, tutundugu kanapeye carpt1g1n1 gordum. tamamen kend1nden gecm1st1.ekrana kapanm1s 1nl1yordu.b1r ara s1k1m1 onden c1kart1p arkaya h1zalad1m. bel1nden de s1k1ca tuttumk1 kacmas1n.ara vermden arka del1ge b1rden h1zl1 b1r sek1lde yuklend1m.b1rden kafas1n1 cev1r1p neyap1yorsun g1b1ler1nden ve ac1yla bana bakt1.1cer1 g1rm1st1m b1le.onceler1 k1c1n1 kac1rmaya cal1ssada basaramad1.g1r1p c1kt1ktca al1st1.bu kez hosuna g1tmeye baslad1.kalcas1n1 s1k1me dogru o g1d1p gelmeye baslad1.bana kocas1n1 g1rmed1g1 del1g1n1de act1g1m1 soyluyordu… 1k1m1zde 1nan1lmaz

zevk c1l1klar1 atmaya baslad1k.buras1 dar ve kuru oldugu 1c1n daha cok zevk ver1yordu b1ze. dayanacak gucum kalmam1st1.bosalacag1m1 soyled1m.dur ded1.b1rb1r1m1zden ayr1ld1k.bana dogru dondu kanapen1n ustune oturdu ve bacaklar1n1 acarak had1 1s1 b1t1rel1m art1k ded1.bacaklar1n1n aras1ndand s1k1m1 tekrar c1kt1 del1ge soktum. evet art1k tam anlam1yla kollar1n1n ve bacaklr1n1n aras1ndayd1m.kollar1yla boynuma sar1l1p bacaklar1yla bel1me sar1lm1st1.bacaklar1yla ben1m yapt1g1m g1d1p gelmeler1 art1k o yap1yor,kend1s1 ben1 cek1yor ve 1t1yordu.bana sadece o muhtesem memeler1n1 yalama yutma 1s1 kal1yordu.yal1yordum b1rkopek g1b1 kokluyordum ked1 g1b1.ten1 cokguzel kokuyordu,sex kokuyordu anas1n1 sat1m.memes1n1n ustunde da1reler c1z1yordum,d1l1mle.uclar1n1 haf1f haf1 1s1r1yordum d1ger el1mle de d1ger memes1n1 oksay1p s1k1yor arada orta parmag1m1 got del1g1ne sokup sokup c1kart1yordum. zevk1n doruklar1na c1km1st1k.1nmeye de h1c n1yet1m1z yoktu.bana had1 s1md1 1k1m1zde ayn1 anda bosalal1m ded1.ve ayn1 anda bosalmaya baslad1k. adranal1m1z mak1nal1 g1b1 durmadan sayd1r1yordu… 1k1m1zde b1tm1st1k.b1r sure b1rb1r1m1ze sar1lm1s b1r vaz1yette durduk.kend1m1ze gel1nce dudag1ma ufak b1r opucuk kondurdu.art1k ona as1k olmustum.onsuz yapamayacag1m1 anlad1m.ve k1z1n1 yat1l1 b1r koleje verd1k ve art1k ben1m ev1mde kal1yor..ben1m sex mak1nem olmustu herkese tavs1ye eder1m dul tad1 b1r baska oluyor bu s1teden ayr1lmay1n.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

gaziantep escort