Sabaha kadar sikiyorum

By

slmmmm http://pornohikayesex.blogspot.com/ umursamadım. gelen haftada bir gelen temizlikçi kadındı sesini duydum. odamın kapısı açık ve üzerimde sadece donla yüzüstü yatı yordum.kafamı yan tarafa ç evirdiğ mde sultan hanımın geldiğ ini ve bana bakarak hadi kalk hala kalkmadı nmı demesiyle gözlerimi açtım. Sultan hanım 45 yaş ları nda eşinden 5 yıl önce boş anmış 3 çocuğu olan kısa boylu kocaman memeleri ve kocaman gö tü olan güçlü kuvvetli bir kadın. evde ç k rahat olduğumdan umursamadan sı rt ü stü döndüme haliyle benim ufaklık sabah ereksiyonu dimdik taş gibi olmuş durumda tekrar kapı ya doğ ru baktığmda sultan sikime doğ ru bakı yordu fakat benim bakmamla utanarak içeriye kaçtı .kahvaltı masası hazırdı kalktım duş aldım giyindim ve kahvaltı yapmaya başladık ev halkı ve sultan ile. Fakat her zamankinden garip bakı yordu Sultan yada ben öyle hissediyordum.dü n eve gelicek misafirler olduğ undan temizlik yapı lamayacağ ı ndan konuş uluyordu. Sultan boş a gelmiş ti hemen aklı ma benim bekar evinin temizliğe ihtiyacı olduğu geldi. sadece garsoniyer olarak kullanı lan bir evdi ve baya bir kirliydi. sikiş hikayeleri Sultan boş a geldiğ inden suratı ası lmı ş tı ama ben benim evi temizleyeceğ ini sö ylediğ imde resmen gö zleri parladı . hemen evden temizlik malzemeleri alarak arabama atladı k ve benim bekar evine doğ ru yola ç ı ktı k. aklı mdan acayip fikirler geliyordu yol boyu sohbet ettik ama benim aklı mda sultanı nası l sikebileceğ imle ilgili fikirler dolaş maya baş lamı ş tı .Eve geldik ve arabadan eş yaları alarak evi gö stermeye baş ladı m.Perdeleri sö kmek iç in bana yardı m edermisin dedi tamam diyerek elimi kaldı rı p perdeyi sö kerken omzumun ç ok ağ rı dı ğ ı ndan bahsettim. istersem bana masaj yapabileceğ ini sö yledi. sinyali almı ş tı m.acayip gü ç lü kolları ile ç ok iyi gelebilir ve gerekli yakı nlı ğ ı kurabilirdim. yatağ a uzandı m yü z ü stü bana t-shirtü mü ç ı kartmamı sö yledi ve yanı ma oturarak masaja baş ladı omuzları mdan. Evde her tü rlü alet edevat <img src=’http://www.sicakhikayeler.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif’ alt=’:)’ class=’wp-smiley’ />  olduğ undan masaj yağ ı da vardı onu alarak omuzları ma sü rmeye baş ladı . sü per masaj yapı yor ve beni acayip azdı rı yordu. pantalonumuda ç ı karmamı yağ olabileceğ ini sö yleyince popomu kaldı rı p kemeri ve dü ğ meleri ç ö zdü m ve kendisinin ç ı karabileceğ ini sö yledim. belime kadar geldiğ inde vucudumda iki elden fazlası olduğ unu hissettim. hafifç e kafamı yan ç evirip baktı ğ ı mda kocaman memelerini gö rü p ş ok oldum. oda t-shirtü nü ç ı karmı ş tı . baktı ğ ı mı gö rü nce bakma utanı yorum yoksa yapmam dedi. bende isterse gö zlerimi bile bağ layabileceğ ini sö yledim. harika diyip gö zlerimi bulduğ u bir bezle bağ ladı . artı k koca memelerini vü cudumda gezdirip masaj yapmaya baş lamı ş tı . pantalonumu gö ğ ü sleriyle aş ağ ı sı yı rmaya ç alı ş ı yordu biraz popomu kaldı rarak yardı mcı oldum fakat donumla birlikte indi pantalon. nefes alı ş veriş i daha bi değ iş miş ti. sikim zonkluyordu ama durum ç ok hoş uma gidiyordu. biraz daha popomu kaldı rdı m artı k elleriyle sadece apı ş arama ve popoma masaj yapı yordu. ı slaklı k hissetmeye baş ladı m resmen gö tü mü yalamaya baş ladı ilk defa bö yle bir ş ey yaş ı yordum ve harikaydı . biraz daha kaldı rdı m gö tü mü ve deliğ i yalamaya baş ladı .kafası nı sokup daş ş akları mi sikimi ve deliğ imi 15 dakika yaladı sarsı larak boş aldı m. gö zü mü aç maya ç alı ş ı rken beni durdurdu sakı n aç ma yoksa bı rakı rı m diyede tehtid etti. peki diyip kabul ettim. sı rt ü stü yatı p dinlendim biraz fakat bacakları mı yalamaya baş ladı tü m vü cudumu bü yü k bir iş tahla yalı yordu ve arada hep beni gö zlediğ ini bir gü n kendisini bana siktirmek iç in planlar yaptı ğ ı nı anlatı yordu. yarı yarı ya inen sikimin hepsini ağ zı na sokarak emmeye baş ladı mü thiş bir ş eydi bu sikim hemen tekrar zonklamaya baş ladı gö zü me bağ ladı ğ ı bezin altı ndan biraz biraz gö rmeye ç alı ş ı yordum o koca gö tü nü bana doğ ru dö ndü ğ ü nü ve domalarak hadi sik aş kı m hazı rı m dediğ ini duydum inanı lmaz bü yü k ve inanı lmaz gü zel bir ş ekilde ö nü mdeydi kadı nlı ğ ı ö yle gü zel bir ş ekilde duruyordu ki yataktan alç ak sehpanı n ü zerine ellerini dayamı ş ve o koca gö tü nü ve amcı ğ ı nı tamamen ortaya ç ı kartmı ş tı . yavaş ç a parmağ ı mla yokladı m ö nce bayadı r bi yemediğ i belliydi titriyordu. sikimin kafası nı soktuğ umda ç ı ğ lı k atmaya baş ladı artı k makina gibi ç alı ş manı n zamanı ydı . bir posta boş aldı ğ ı m iç in bu biraz daha uzun sü rdü . ş ak ş ak ş ak ç ı kan sesler ve ç ı ğ lı kları aklı mı baş ı mdan alı yordu 15 20 dakika iç erisinde titreyerek boş aldı k.Süper bir ş eydi bu ve bi yarı m saatte kendimize anca geldik. sonra bunun aramı zda kalması ve gö zlerimi her seferinde bağ lamak ş artı yla bana temizliğ e haftada bir gü n geleceğ i konusunda anlaş tı k. akş am eve gittiğ imde gitmiş ti ve ev hiç bu kadar temiz olmamış tı . gö rü ş mek ü zere

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

gaziantep escort